Pravilniki

Pravilnik sodelovanja v športnem programu Krpan

1. člen

Športni program Krpan je namenjen učenkam in učencem četrtega, petega in šestega razreda osnovne šole. Sodelovanje otrok v tem programu je prostovoljno.

2. člen

Temeljni namen športnega programa Krpan se ne razlikuje od splošnih vzgojno-izobrževalnih ciljev, opredeljenih v učnem načrtu. Program bogati šolsko športno vzgojo z dodatnimi motivacijskimi prijemi (nova likovna podoba, vsakoletno podeljevanje priznanj vsem, ki se vključijo vanj), hkrati pa odpira prostor za tiste športne vsebine, ki se navadno na rednih urah ne morejo udejanjati.

Namen športnega programa Krpan  ni  tekmovalna športna dejavnost, medsebojno merjenje sposobnosti učencev ali celo odkrivanje nadarjenih športnikov. Če je komu treba posvečati posebno pozornost, jo je treba tistim učenkam in učencem, ki so v športnih spretnostih manj uspešni ali navadno stojijo bolj ob strani.

3. člen

Poglavitni cilj športnega programa Krpan ni osvajanje priznanj, ampak DEJAVNOST sama, VADBA, PROCES, SODELOVANJE, katerega logični nasledek je priznanje. Zgolj samo opravljanje nalog ne dosega namena, ki ga ima športni program Krpan. Podelitev priznanj je le sklepno dejanje ustrezne vadbe.

4.  člen

Pri udejanjanju športnega programa Krpan sodelujeta Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod za šport RS Planica. Nad programsko zasnovo in izvajanjem le-te bedi poseben odbor.

5.  člen

Na državni ravni skrbi za organizacijsko izvedbo programa Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (tel. št.:  01 434 23 91), na lokalni ravni pa koordinatorji za športni program na področnih centrih oz. odgovorni za šport v občinah.

6.  člen

Športni program Krpan neposredno izvajajo šole, zaželeno pa je, da se vanj vključujejo tudi taborniki, planinci, športna društva, zasebniki in starši.

Šole in drugi neposredni izvajalci programa dobijo vse informacije in gradiva pri koordinatorjih za program na področnih centrih oz. pri odgovornih za šport v občinah. V izjemnem primeru, če se krajevna skupnost ne vključi v ta program, se je mogoče obrniti neposredno na Zavod za šport RS Planica. 

7.  člen

Na podlagi opredeljenih strokovnih izhodišč je bil zasnovan naslednji osnovni program.

4. razred:

 1. dva izleta,
 2. naskok v oporo čepno na gimnastično orodje,
 3. dve gimnastični prvini (odrivanje v stojo na lahteh in premet v stran,
 4. dve spretnostni nalogi z žogo (osnovna podaja z zamahom nad ramo, met na koš z mesta,
 5. tek 6 minut zdržema v pogovornem tempu,
 6. teorija.

5. razred:

 1. dva izleta,
 2. preskakovanje kratke kolebnice,
 3. plezanje po žrdi,
 4. dve spretnostni nalogi z žogo (zgornji odboj, udarec žoge z nogo),
 5. plavanje (35 metrov),
 6. teorija.

6. razred:

 1. dva izleta,
 2. dve gimnastični prvini (raznožka čez kozo, vzmik na doramenskem drogu),
 3. poskočna polka,
 4. tek 10 minut zdržema v pogovornem tempu,
 5. plavanje (50 metrov),
 6. teorija.

8.  člen

Športni program Krpan poleg osnovnega programa vsebuje tudi dopolnilne ali nadomestne naloge.  Te so namenjene učencem, ki kljub vadbi ne bi zmogli uspešno opraviti katere od nalog osnovnega programa. Ni pa dopustno že kar vnaprej zamenjavati nalog iz osnovnega programa z dopolnilnimi ali celo opuščati vadbe osnovnih nalog in jih zamenjati z dopolnilnimi.

Izletov in plavanja ni mogoče nadomestiti z dopolnilno nalogo.  Če je učenec manjkal v šoli, ko so drugi šli na izlet, naj ga opravi s starši.

Učenci 4. razreda neopravljene naloge ne morejo nadomestiti z nobeno drugo. Neopravljeno nalogo lahko opravijo prihodnje leto.

Če učenec 5. razreda kakšne naloge ni mogel opraviti, jo lahko opravi prihodnje leto ali pa jo še v istem letu nadomesti z eno od naslednjih nalog:

 1. drsanje ali rolanje ali kotalkanje,
 2. smučanje,
 3. spretnostna naloga s kolesom.

Če učenec 6. razreda kakšne naloge ne more opraviti, jo lahko nadomesti z naslednjimi nalogami:

 1. drsanje ali rolanje ali kotalkanje,
 2. igra z žogo (dejaven član razredne reprezentance),
 3. smučanje.

9. člen

Dopolnilne dejavnosti organiziramo za vse učence. Navadno za to uporabimo športni dan, šolo v naravi ali preskus plavanja. Na posebni evidenčni listi zabeležimo za vse učence uspešno opravljeno dopolnilno nalogo. Podatke uporabimo, če kateri od  učencev kljub vadbi ne more opraviti kakšne naloge iz osnovnega programa.

10. člen

Športni program Krpan udejanjamo na rednih urah športne vzgoje, na športnih dnevih, v šoli v naravi, pri interesni šolski športni dejavnosti, na množičnih športnih prireditvah (npr. kros) ali zunaj šole s sodelovanjem zunanjega sodelavca (npr. planinsko društvo) ali staršev. Za vodenje evidence o opravljenih nalogah in vpisovanje v učenčevo vpisno knjižico skrbi odgovorna oseba (glej 11. člen).

11. člen

Vsak učenec ima svojo vpisno knjižico, v katero odgovorna oseba vpisuje oziroma potrjuje opravljene naloge. Odgovorna oseba je razredni učitelj ali športni pedagog. Opravljene naloge je treba sproti vpisovati v knjižico. Vpisujemo tudi dopolnilne naloge.

Vpisne knjižice in priznanja učenci dobijo brezplačno. Stroške krijejo krajevne skupnosti iz sredstev za šport otrok in mladine.

12. člen

Za sodelovanje pri športnem programu Krpan in uspešno opravljanje predpisanih nalog učenke in učenci prejmejo naslednja priznanja:

Učenci 4. razreda, ki opravijo vse predpisane naloge, prejmejo BRONASTO MEDALJO. Če učenec 4. razreda ni opravil vseh nalog za bronasto medaljo, dobi pisno priznanje za sodelovanje v programu, neopravljene naloge pa lahko opravi v naslednjem razredu in si tako pridobi bronasto medaljo.  Hkrati se lahko poteguje še za srebrno medaljo, vendar mora najprej opraviti naloge za bronasto priznanje in šele nato za srebrno. Če bronaste medalje tudi v tem razredu ni osvojil,  se zanjo lahko poteguje tudi še v 6. razredu.

Učenci 5. razreda  se potegujejo za SREBRNO MEDALJO. Če učenec 5. razreda ne more opraviti vseh nalog za srebrno medaljo, jih lahko opravi prihodnje leto ali pa jih lahko še v istem letu nadomesti z dopolnilnimi nalogami. Tudi prihodnje leto lahko opravi program z osnovno ali dopolnilno nalogo. Medaljo seveda dobi takrat, ko opravi celoten program po eni ali drugi različici. Če učenec tudi z dopolnilnimi nalogami ne opravi uspešno predpisanega programa, dobi le pisno priznanje za sodelovanje v programu, srebrno medaljo pa lahko pridobi v naslednjem razredu.

Učenci 6. razreda, ki opravijo vse predpisane naloge, prejmejo ZLATO MEDALJO. Če učenec 6. razreda ne more opraviti vseh osnovnih nalog, lahko to opravi z dopolnilnimi. Če učenec tudi z dopolnilnimi nalogami ne opravi predpisanega programa, dobi le pisno priznanje za sodelovanje v programu, kolajne pa ne more dobiti.

Zlato priznanje se podeli učencu, ki je že prej prejel bronasto in srebrno medaljo.

Drugače povedano: za bronasto priznanje se lahko potegujejo učenci v vseh treh razredih, če tega že prej niso opravili. Za srebrno priznanje se lahko potegujejo učenci 5. in 6. razreda, če so prej osvojili bronasto priznanje. Za zlato priznanje se potegujejo samo učenci 6.  razreda, če so prej osvojili obe nižji priznanji.

Opomba:

Z opisanim  sistemom nagrajevanja, ki je veliko bolj preprost, kot kaže opis,  bodo zadnji razred v tem triletnem obdobju zapustili učenci, ki bodo imeli samo bronasta priznanja (predvidoma teh naj ne bi bilo), učenci z bronastim in srebrnim priznanjem ter učenci z vsemi tremi priznanji. VSI bodo torej priznanja dobili, vendar ne najvišjih. Predvidoma bo najbrž ostalo na dveh ravneh: srebrni in zlati.

13. člen

Športni program Krpan je povezan z nacionalnim programom Naučimo se plavati (organizira Zavod za šport RS Planica) in programom Mladi planinec (organizira Planinska zveza Slovenije).

Učenci 5. razreda, ki v okviru športnega programa Krpan preplavajo 35 metrov, dobijo pisno priznanje (diplomo) delfinček (če tega niso prejeli že prej v programu ‘Zlati sonček’).

Če učenci 5. razreda preplavajo samo 25 metrov, naloge za medaljo Krpan niso opravili,  dobijo pa pisno priznanje (diplomo) zlati morski konjiček (če tega niso prejeli že prej v programu Zlati sonček).

Učenci 6. razreda, ki v okviru športnega programa Krpan preplavajo 50 metrov, dobijo priznanje bronasti delfin.

Ob udejanjanju športnega programa Krpan lahko učenci pokažejo tudi višje znanje plavanja in zato dobijo tudi višje priznanje (glej priročnik Morski konjiček, Ministrstvo za šolstvo in šport – direktorat za šport, 1998).

Hkrati z udejanjanjem programa Krpan je smotrno, da se učenci vključijo tudi v program Mladi planinec, ki ga bodo lahko nadaljevali še v višjih razredih osnovne šole.

14. člen

Podelitev priznanj naj bo kar najbolj slovesna. Priložnost za to je ob koncu šolskega leta, ob različnih šolskih slovesnostih, v šoli v naravi pa tudi na športnem dnevu.

15.  člen

V šolskem letu, ko se šola  prvič vključuje v športni program Krpan, lahko učenci 5. in 6. razreda opravljajo vse naloge, predpisane za nižji(-a) razred(-a). Treba je le najprej opraviti nižji program in nato nadaljevati, kot določa 12. člen. Ves program je treba opraviti v celoti, izjema so le izleti. Za nazaj je treba opraviti le en izlet, za tekoče leto pa oba.

16.  člen

Za sklepno potrditev uspešno opravljenega programa poskrbi odgovorna oseba (glej 11. člen) s podpisom in žigom šole v vpisni knjižici. Pristojnemu koordinatorju pa prek aplikacije sporoči naročila in zaključna poročila.

Morda vas zanima

Dostop do spletnih aplikacij